1 เมษายน 2562 พิจิตรแล้งหนัก! สร้างฝายชั่วคราวกั้นกลางแม่น้ำยม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/405248

บริเวณแม่น้ำยม บริเวณบ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านบ้านรายชะโด และชาวบ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ได้รวมพลังสร้างฝายกั้นแม่น้ำยมตามโครงการ“ฝายมีชีวิต” ที่เป็นการผสมผสานหลักการศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ ป่ารักษ์น้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 วิธีการทำชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยกันนำกระบอกไม้ไผ่ปักกั้นขวางแม่น้ำยม จากนั้นรถแบ็กโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการยกท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่เพื่อกั้นเป็นฐานรับน้ำหนักและใช้สำหรับเป็นแนวต้านแรงดันของน้ำ เพื่อรองรับกระสอบทรายจำนวนกว่า 3,000  กระสอบ ที่จะเป็นสันฝายกั้นแม่น้ำยมสูงประมาณ 2 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการชะลอและเก็บกักน้ำในแม่น้ำยม ไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศ  ใช้ทำการเกษตรทำการปศุสัตว์ และเพื่อการอุปโภคในพื้นที่อำเภอสามง่าม แก้ปัญหาภัยแล้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาแม่น้ำยมแห้งขอดจนไม่เพียงพอในการทำการเกษตร สำหรับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง แม่น้ำยมแห้งขอดเป็นช่วงๆ เหลือบริเวณที่แม่น้ำยมมีระดับที่ลึกจะมีน้ำขังแต่บริเวณที่แม่น้ำยมตื้นเขินจะประสบปัญหาแห้งขอด